Usługi

Wsparcie dla przedsiębiorców i startupów

Usługi badawcze i doradcze skierowane do przedsiębiorców planujących lub prowadzących startupy, ukierunkowane na dostarczanie profesjonalnego wsparcia i prowadzące do opracowania skutecznych programów rozwoju

Przykładowe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami:

 • Brak jasnej wizji i potrzeba uzyskania wsparcia na etapie tworzenia oraz rozwijania nowego przedsięwzięcia (np. w zakresie wyznaczania priorytetów, opracowania planów działań)
 • Konieczność pozyskania kapitału: od rozpoznania sytuacji, po znalezienie odpowiedniego źródła finansowania (np. inwestor, venture capital lub grant)
 • Dostosowanie wielkości firmy do działalności na nowych rynkach lub przeniesienie centrali w nowe miejsce, co wymaga znajomości otoczenia biznesowego i sytuacji rynkowej w nowych dla firmy lokalizacjach

Przykładowe wyzwania stojące przed organizacjami wspierającymi przedsiębiorców:

 • Wzbudzenie zainteresowania przedsiębiorców po to, by pozyskać partnerów dla nowej inicjatywy i włączyć ich w przedsięwzięcie na odpowiednio wczesnym etapie rozwoju
 • Zarządzanie ekosystemem startupu oraz współpracą kilku przedsiębiorców włączonych w realizację nowej inicjatywy

Przykładowe wyzwania stojące przed korporacjami chcącymi zainwestować w startupy:

 • Zbudowanie kultury i procesów wspierających działania typu spin-off
 • Zbudowanie w grupie własnych pracowników nieformalnej, kreatywnej, charakterystycznej dla startupów atmosfery pracy
 • Stworzenie ramienia funduszu venture capital i pełne zaangażowanie się w proces wyszukiwania, analizy, wyboru i zarządzania startupami, które wpisują się w strategię rozwoju korporacji

Dlaczego warto współpracować z konsultantami?

 • Zespół Civitta założył i rozwinął własne startupy, a także uruchomił lub przyczynił się do uruchomienia inkubatorów, sieci aniołów biznesu, funduszy venture capital, konkursów oraz programów wspierania przedsiębiorczości
 • W Civitta wiemy, jak wspierać rozwój firm, ponieważ w naszej pracy doradczej pracowaliśmy już dla setek startupów na różnych etapach rozwoju i z różnych branż
 • Współpracując z wieloma różnymi grupami interesariuszy na poziomie lokalnym i międzynarodowym, zdobyliśmy ekspercką wiedzę na temat łączenia oraz koordynowania różnorodnych inicjatyw biznesowych
 • Podczas wielu lat pracy nawiązaliśmy liczne kontakty biznesowe nie tylko na naszych rynkach macierzystych, ale także na całym świecie, a szczególnie w Europie i Dolinie Krzemowej
JAK PRACUJEMY

Ocena sytuacji i analiza potrzeb

Dogłębne rozpoznanie sytuacji startupu lub programu wspierania przedsiębiorczości przez eksperta specjalizującego się w rozwoju startupów

Rezultat: szczegółowa diagnoza sytuacji oraz lista zidentyfikowanych potrzeb

Opracowanie rozwiązania

Rekomendacje mające na celu zaspokojenie potrzeb klienta w interesującym go obszarze tematycznym, w razie potrzeby uzasadnione opinią zewnętrznego eksperta

Rezultat: obszerna lista proponowanych do wdrożenia inicjatyw i projektów, wraz z konkretnymi planami działań oraz studiami przypadków

Zapewnienie niezbędnych zasobów

Zidentyfikowanie i zdobycie zasobów koniecznych do zrealizowania projektu, np. kompetencji, metodologii oraz narzędzi

Rezultat: projekt gotowy do wdrożenia

Realizacja projektu

Wdrożenie uzgodnionych planów działań wspólnie z zespołem klienta, monitoring postępów, kontrola wyników pośrednich i wsparcie podczas podejmowania decyzji

Rezultat: wdrożenie projektu w sposób zapewniający korzyści dla klienta