Usługi

Polityka publiczna – rozwój i ocena

Procesy związane z polityką publiczną na poziomie krajowym, branżowym, regionalnym oraz gminnym. Wsparcie w realizacji przedsięwzięć związanych m.in. z infrastrukturą, efektywnością procesów, skutecznością administracji rządowej i rozwojem kapitału ludzkiego. Dokonywanie oceny projektów finansowanych z funduszy publicznych (analizy ex ante oraz ex post)

Przykładowe wyzwania stojące przed organizacjami z sektora publicznego:

  • Brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej konkretnych sektorów lub obszarów administracji publicznej, w tym: sektorowe strategie rządowe (np. energetyka, edukacja, polityka zagraniczna), strategie regionalne lub gminne (np. przyciąganie inwestycji, turystyka, zrównoważony rozwój)
  • Potrzeba wdrożenia najlepszych praktyk oraz zapewnienia dostępu do know-how międzynarodowego zespołu ekspertów
  • Konieczność uzyskania profesjonalnego doradztwa, dodatkowych zasobów lub pomocy technicznej na potrzeby realizacji projektów finansowanych przez rząd lub podmioty trzecie

Dlaczego warto współpracować z konsultantami?

  • Konsultanci to eksperci z obszerną wiedzą z różnych dziedzin zarządzania i biznesu oraz z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami – dzięki temu są w stanie udzielić wsparcia podczas rozwijania odpowiedniej polityki publicznej o wysokiej jakości
  • Konsultanci z firmy Civitta posiadają doświadczenie zdobyte w czasie realizacji wielu projektów dotyczących polityki publicznej i rozwoju, a w razie potrzeby mogą skorzystać z doświadczeń międzynarodowego zespołu ekspertów
JAK PRACUJEMY

Inicjowanie projektu i rozpoznanie możliwości finansowania

Opracowanie koncepcji projektu (np. strategia dla konkretnego obszaru lub doradztwo dotyczące wybranego aspektu polityki publicznej) oraz poszukiwanie źródeł finansowania (np. środki własne, fundusze lokalne, fundusze międzynarodowe)

Rezultat: konkretny cel projektu oraz możliwości finansowania

Stworzenie planu realizacji projektu

Sporządzenie specyfikacji technicznej oraz wykonanie innych działań wynikających z warunków wygranego przetargu publicznego (wszystkie rekomendacje są skupione na osiągnięciu założonego celu, spełniają oczekiwania interesariuszy oraz są zgodne z dokumentami strategicznymi)

Rezultat: kompletna dokumentacja projektowa

Wdrożenie projektu przez podmioty publiczne

Wprowadzenie w życie zaleceń może być realizowane samodzielnie przez klienta albo wspólnie z firmą doradczą

Rezultat: wdrożony projekt polityki publicznej, zgodny z założeniami