Zamień swoje pomysły w realne efekty dzięki Innovation Fund

Kadri Adrat Partner

Wstęp

Od uruchomienia Innovation Fund w 2020 roku wspieramy naszych klientów w zakresie opracowania koncepcji projektów, przygotowania wniosków i obliczeń, aż do negocjacji umów o dofinansowanie.

W ostatnim dużym naborze, który zakończył się w marcu, portfel projektów naszych klientów obejmował łącznie ponad 500 mln EUR dofinansowania.

Czym jest Innovation Fund
i jakie projekty mają szanse na granty?

Innovation Fund to jeden z największych programów finansowania, w ramach którego do 2030 r. ma zostać przydzielonych ponad 30 miliardów EUR wsparcia dla projektów demonstracyjnych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Program ma na celu wspieranie rozwoju zielonych technologii i dzielenie się ryzykiem innowacji, pomagając w ten sposób europejskim firmom wprowadzać innowacje i osiągać cele niskoemisyjne.

Dofinansowanie, które można uzyskać, jest znaczące i sięga ponad 100 mln EUR dla dużych projektów. Do tej pory wsparciem mogły zostać objęte projekty wpisujące się w cztery główne kategorie.

Innovation Fund przechodzi jednak pewne zmiany, a jego zakres ma zostać rozszerzony o dodatkowe sektory, takie jak sektor morski.

Pomysły wspierane w ramach Innovation Fund muszą równoważyć wysoki poziom innowacyjności odpowiednią dojrzałością techniczną. Projekty powinny być zaawansowane już od fazy badawczo-rozwojowej, gdyż przed złożeniem wniosku technologia ma zostać sprawdzona w skali pilotażowej.

Zasadniczym rezultatem projektu powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych – oczekuje się, że dofinansowany projekt zastąpi obecnie dostępną technologię na bardziej efektywną. Konfiguracja projektu jest elastyczna i umożliwia aplikowanie jako pojedynczy wnioskodawca lub we współpracy z partnerami.

Jaki jest przepis
na sukces?

Mając za sobą kilka naborów, zarówno dla projektów na dużą, jak i na małą skalę, możemy podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie przygotowania wysokiej jakości i konkurencyjnych aplikacji. Podejmując decyzję o skorzystaniu z możliwości, jaką daje Innovation Fund musisz wiedzieć, co cię czeka.

Aplikacja w konkursie jest bardzo złożona i wymaga dużego poświęcenia oraz znacznych zasobów. O czym więc warto pamiętać?

Innowacja

Wszystkie wspierane projekty dotyczą innowacji. Technologia powinna być nowatorska u podstaw, stosowana w zupełnie innym sektorze lub powinna opierać się na silnej innowacji modelu biznesowego. Bądź gotowy wykazać się innowacyjnością, dostarczając szczegółowe dane techniczne i porównania z aktualnym stanem wiedzy.

 

Powinieneś sprawić, aby ewaluatorzy uwierzyli, że twój projekt jest lepszy, wykraczający poza dzisiejsze rozwiązania i dlatego ogólnikowe stwierdzenia nie wystarczą.

Biznes

Powinieneś mieć solidne uzasadnienie biznesowe z odpowiednimi danymi. Bądź świadomy wszystkich ryzyk biznesowych, które mogą się pojawić, i dogłębnie poznaj środki ograniczania ryzyka. Aby projekt był wykonalny, powinieneś szczegółowo poznać zwrot swojego projektu i mieć solidny plan, w jaki sposób zamierzasz go sfinansować, nawet jeśli projekt będzie generował straty w pierwszych latach. Wykaż się silnym zaangażowaniem akcjonariuszy lub, jeśli to konieczne, zaangażuj inwestorów lub innych zewnętrznych finansistów. Im lepiej udowodnisz swoje uzasadnienie biznesowe, tym wyższy wynik.

Wyjaśnij wszystkie dane, dzięki którym zbudowałeś swoje uzasadnienie biznesowe. Dowiedz się, w jaki sposób zamierzasz sprzedawać swój produkt lub zarabiać, i wyjaśnij założenia stojące za przepływami pieniężnymi i szacunkami kosztów. Oceniający oczekują dowodów potwierdzających założenia przyjęte w prognozach przychodów, a także już rozpoczętej współpracy z klientami, finansistami, dostawcami itp. Bądź zatem gotowy na zebranie listów wsparcia od wszystkich kluczowych interesariuszy obejmujących twój łańcuch dostaw. Oceniający muszą wierzyć w twój model biznesowy, nawet jeśli nie są ekspertami branżowymi.

 

Wiedz, z kim konkurujesz na rynku i w rundzie aplikacyjnej. Porównaj swoją technologię z technologiami, które zostały sfinansowane w poprzednich naborach, a także z tymi, które są obecnie w fazie rozwoju. Przygotuj się na przedstawienie dowodów na swoje twierdzenia dotyczące wydajności, redukcji kosztów czy łatwości użytkowania itp.

Dojrzałość

Pokaż, że znasz swoją technologię, udowodnij, że została ona przetestowana i jesteś świadomy zagrożeń, które mogą się pojawić w przypadku wprowadzenia jej na skalę komercyjną. Wskaż wszystkie problemy (konserwacja itp.), które mogą wyniknąć z warunków pracy instalacji, wraz ze środkami łagodzącymi.

Pokaż swój doskonały zespół. Upewnij się, że masz zespół potrzebny do realizacji projektu oraz zwróć uwagę na kompetencje i doświadczenie jego członków. Twój zespół powinien mieć wcześniejsze doświadczenie w twojej branży, w realizacji dużych projektów i pozyskiwaniu funduszy.

 

Pomyśl o projekcie jako o całości – weź pod uwagę dostępność surowców przy opisywaniu skalowalności, sytuację rynkową przy prognozowaniu strumieni przychodów, możliwy rozwój rynku przy prognozowaniu udziału w rynku, ryzyko technologiczne itp.

 Wdrożenie i skalowanie

Oczekuje się, że po zakończeniu projektu nastąpi dalszy rozwój i wzrost. Może to nastąpić poprzez ekspansję projektu czy dzielenie się doświadczeniem i know-how z innymi podmiotami na rynku itp.

Wesprzyj potencjał wzrostu solidnym omówieniem zapotrzebowania rynku, dostępności surowców, potencjalnych zmian na rynku czy środków finansowania, aby udowodnić, że przeanalizowałeś także perspektywę na przyszłość.

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wniosku, aby móc sporządzić wysokiej jakości przegląd projektu, a także plan pracy samego projektu. Plan czasowy projektu musi być realistyczny, musi uwzględniać także czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich zezwoleń, podpisanie umów i rozwiązanie nieoczekiwanych problemów oraz zawierać odpowiednie kamienie milowe, które pomogą monitorować postępy.

Bądź przygotowany na zbieranie listów poparcia od kluczowych partnerów, takich jak samorządy lokalne czy instytucje na szczeblu państwowym, którzy mogą mieć wpływ na realizację twojego projektu.

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że informacje we wszystkich dokumentach aplikacyjnych są spójne.

Ponieważ pakiet aplikacyjny jest obszerny, łatwo mogą pojawić się błędy, dlatego należy pozostawić wystarczająco dużo czasu na przegląd danych i założeń podkreślonych w różnych częściach wniosku.

Jak Civitta może ci pomóc?

Nasi konsultanci pomogą twojej firmie w kształtowaniu koncepcji projektu i upewnieniu się, że jest on zgodny z oczekiwaniami Innovation Fund. Podczas przygotowywania wniosku pomagamy ustrukturyzować i przygotować odpowiednie dokumenty, aby uzyskać przekonującą ofertę wysokiej jakości.

Dysponujemy wyspecjalizowanymi ekspertami, którzy pomogą w wykonaniu odpowiednich obliczeń (emisje gazów cieplarnianych, budżet projektu i dotacja) zgodnie z metodologią przyjętą przez Komisję Europejską.

Mamy doświadczenie w całym cyklu aplikacji o grant w ramach Innovation Fund – od przygotowania wniosku aż do wsparcia podczas podpisywania umowy o dofinansowanie, dzięki czemu możemy przeprowadzić cię przez cały czas trwania projektu. Co więcej – czy wiesz, że mamy również głęboki wgląd w ocenę wniosków składanych w ramach Innovation Fund?

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Innovation Fund, chcesz uzyskać więcej informacji i przetestować swój pomysł na projekt, skontaktuj się z nami.