Usługi

Granty i zarządzanie projektami

Proces mający na celu zapewnienie zewnętrznego finansowania na potrzeby rozwoju organizacji, a także zrealizowanie z sukcesem zaplanowanego projektu

Przykładowe wyzwania stojące przed firmami:

  • Brak funduszy na badania, rozwój i innowacje
  • Ograniczone zasoby lub niewystarczająca wiedza do tego, by pozyskać zewnętrzne finansowanie i przeprowadzać projekty
  • Długi czas zwrotu z inwestycji
  • Niski zwrot z obecnie realizowanych inwestycji
  • Mała motywacja do inwestowania w aktywność non profit

Dlaczego warto współpracować z konsultantami?

  • Bogate doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych pozwala nam rzetelnie ocenić szansę sukcesu danego przedsięwzięcia
  • Prowadzenie działalności na poziomie regionalnym oraz posiadanie sieci kontaktów na arenie międzynarodowej pozwalają nam dotrzeć do potencjalnych partnerów nie tylko w Europie
  • Certyfikowani menedżerowie projektów i specjaliści z różnych dziedzin biznesu (np. innowacje, finanse, IT) to lepsze zrozumienie potrzeb klienta i możliwość przełożenia oczekiwań na realne i korzystne projekty
JAK PRACUJEMY

Rozpoznanie możliwości

Analiza potrzeb klienta, wybór rozwiązań dostosowanych do indywidualnej sytuacji oraz ocena szans pozyskania wsparcia finansowego

Rezultat: zidentyfikowane możliwości dopasowanych do klienta

Zaplanowanie projektu

Określenie zakresu, budżetu i harmonogramu projektu, wyszukanie partnera oraz zdefiniowanie modelu współpracy

Rezultat: szczegółowo zaprojektowana struktura projektu

Przygotowanie dokumentów

Zebranie i opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. biznesplan, analiza kosztów i korzyści, studium wykonalności), wsparcie klienta na etapie oceny projektów

Rezultat: złożenie aplikacji dotyczącej finansowania oraz usprawnienie procesu oceny

Wsparcie przy wdrożeniu

Administracja i zarządzanie projektem, kontrola budżetu, raportowanie, zarządzanie zamówieniami publicznymi, koordynacja pracy partnerów zaangażowanych w projekt

Rezultat: sprawna realizacja projektu z zachowaniem ram budżetowych i czasowych