mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

LIFE+ dla ochrony środowiska i klimatu

LIFE+ to program unijny dystrybuujący 3,4 mld euro przez lata 2014-2020 na cele:

 • ochrona przyrody, bioróżnorodność, efektywność korzystania z zasobów naturalnych (75% budżetu),
 • przeciwdziałanie, informowanie i adaptację do globalnego ocieplenia (25% budżetu).

SZCZEGÓŁY

Program jest skierowany do podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, zarejestrowanych na terenie UE.

Finansowane działania:

 • Projekty tradycyjne: rozwój innowacyjnych technologii, wdrożenie, monitorowanie i ocena polityk i regulacji unijnych, dobre praktyki, strategie lokalne, regionalne lub krajowe w jednym z następujących obszarów:
  • przyroda i bioróżnorodność,
  • ŚRODOWISKO: optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych, w tym dotyczące powietrza, wody, mórz, brzegów, ziem, odpadów, hałasu, środowiska miejskiego i gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU: energia odnawialna, energooszczędność, optymalizacja wykorzystania pól rolnych,
  • ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU: odporność na susze, pożary i powodzie; ochrona zasobów naturalnych,
  • ZARZĄDZANIE I INFORMOWANIE O KLIMACIE LUB ŚRODOWISKU: szerzenie świadomości społecznej, szkolenia, wdrażanie regulacji, rozwój wiedzy i angażowanie interesariuszy.
 • Projekty zintegrowane: wdrażanie planów, strategii i map drogowych w obszarach przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, na poziomie regionalnym lub narodowym.
 • Projekty przygotowawcze: rozwój i wdrożenie polityki środowiskowej w UE.
 • Wsparcie techniczne: wsparcie dla podmiotów aplikujących o projekty zintegrowane.

Wysokość finansowania: od 500 tys. do 5 mln euro, do 17 mln euro w przypadku projektów zintegrowanych.

Wkład własny: 25-45%.

Czas oczekiwania: ok. 15 miesięcy od złożenia wstępnego opisu i 8 miesięcy od złożenia pełnego wniosku.

KRYTERIA

 • Wysoki poziom gotowości technicznej i biznesowej, umożliwiający wdrożenie w warunkach zbliżonych do rynkowych i przynoszący wyraźne korzyści środowiskowe lub klimatyczne.
 • Możliwość przeniesienia wyników projektu do innych sektorów, regionów lub krajów po realizacji projektu.
 • Wpływ na wyzwania środowiskowe i klimatyczne na poziomie europejskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.

Age Laine
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+372 5121 966