mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

ERASMUS+ dla edukacji, młodzieży i sportu

Erasmus+ to program unijny dystrybuujący 14,7 mld euro przez lata 2014-2020, poświęcony:

 • wyjazdom zagranicznym i wolontaryjnym oraz nauce języków,
 • szkoleniu akademickiemu i zawodowemu, uczeniu dorosłych i imprezom sportowym,
 • wspieraniu badaniom, nauczaniu, budowaniu relacji i dyskusjom o polityce unijnej.

 

SZCZEGÓŁY

Finansowane działania:

 1. Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się i pracowników, wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, pożyczki magisterskie Erasmus+.
 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – międzynarodowe partnerstwa, sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, platformy wsparcia IT.
 3. Wsparcie reform politycznych – wiedza w dziedzinie edukacji i szkolenia, ewaluacja efektów polityk na podstawie danych, innowacje polityczne, wsparcie europejskich narzędzi politycznych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, dialog z interesariuszami.
 4. Jean Monnet – moduły akademickie, centra doskonałości, debata polityczna ze światem akademickim, wsparcie dla stowarzyszeń zajmujących się badaniami UE i problemami UE.
 5. Sport – partnerstwa oparte na współpracy, europejskie wydarzenia sportowe non-profit, wzmocnienie baz danych dotyczących kształtowania polityk, dialog z interesariuszami.

Wysokość finansowania: zróżnicowana, od 50 tys. do 5 mln euro.

Wkład własny: 80%.

Czas oczekiwania: zróżnicowany, 4-7 miesięcy od złożenia wniosku.

 

KRYTERIA

 • Wyraźna międzynarodowość, w tym współpraca z krajami rozwiniętymi edukacyjnie.
 • Tematyka edukacji wyższej, kooperacji młodzieżowej, mobilności edukacyjnej.
 • Wpływ na rozwój gospodarczy, równość społeczną, inkluzywność na poziomie europejskim.

 

Szczegóły dostępne na oficjalnej stronie programu.

Przemysław Loranc
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Olga Weps
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Wojciech Kwiatkowski
Associate Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Anna Butkiewicz
Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE
Agata Rosa
Project Manager
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE