mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

ERASMUS+ dla edukacji, młodzieży i sportu

Erasmus+ to program unijny dystrybuujący 14,7 mld euro przez lata 2014-2020, poświęcony:

 • wyjazdom zagranicznym i wolontaryjnym oraz nauce języków,
 • szkoleniu akademickiemu i zawodowemu, uczeniu dorosłych i imprezom sportowym,
 • wspieraniu badaniom, nauczaniu, budowaniu relacji i dyskusjom o polityce unijnej.

SZCZEGÓŁY

Finansowane działania:

 1. Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się i pracowników, wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, pożyczki magisterskie Erasmus+.
 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – międzynarodowe partnerstwa, sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, platformy wsparcia IT.
 3. Wsparcie reform politycznych – wiedza w dziedzinie edukacji i szkolenia, ewaluacja efektów polityk na podstawie danych, innowacje polityczne, wsparcie europejskich narzędzi politycznych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, dialog z interesariuszami.
 4. Jean Monnet – moduły akademickie, centra doskonałości, debata polityczna ze światem akademickim, wsparcie dla stowarzyszeń zajmujących się badaniami UE i problemami UE.
 5. Sport – partnerstwa oparte na współpracy, europejskie wydarzenia sportowe non-profit, wzmocnienie baz danych dotyczących kształtowania polityk, dialog z interesariuszami.

Wysokość finansowania: zróżnicowana, od 50 tys. do 5 mln euro.

Wkład własny: 80%.

Czas oczekiwania: zróżnicowany, 4-7 miesięcy od złożenia wniosku.

KRYTERIA

 • Wyraźna międzynarodowość, w tym współpraca z krajami rozwiniętymi edukacyjnie.
 • Tematyka edukacji wyższej, kooperacji młodzieżowej, mobilności edukacyjnej.
 • Wpływ na rozwój gospodarczy, równość społeczną, inkluzywność na poziomie europejskim.

Szczegóły dostępne na oficjalnej stronie programu.

Age Laine
Partner
STRATEGIA, INNOWACJE, FINANSOWANIE

+372 5121 966