mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wydłużenie terminu na składanie wniosków w ramach II konkursu „Nowe technologie w zakresie energii”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło termin na składanie wniosków w drugim konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór w ramach NTE II potrwa do 23 września 2022 r.

Konkurs NTE II ma na celu wsparcie technologii, które zbliżą nas do neutralności klimatycznej ściśle połączonej z bezpieczeństwem energetycznym kraju i konkurencyjnością polskiej gospodarki w skali międzynarodowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyznaczyło budżet konkursu w wysokości ponad 390 mln PLN, który zostanie rozdysponowany w trzech obszarach tematycznych.

ENERGETYKA SOLARNA

  1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej
  2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach
  3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ODPADÓW I CIEPŁA Z GAZÓW POPROCESOWYCH

  1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym (metan kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy
  2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, drewno z wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania
  3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA GEOTERMALNEGO (GEOTERMIA)

  1. Kogeneracyjny układ geotermalny
  2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej
  3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce
  4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych

Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z maks. 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo będące liderem i co najmniej jedna jednostka naukowa.

Wybrane projekty będą realizowane w trzech fazach i w trakcie realizacji będą ze sobą konkurować, a wsparcie finansowe w kolejnych etapach otrzymają wyłącznie te projekty, które uzyskają pozytywną ocenę rezultatu poprzedniej fazy. Takie podejście wpisuje się w zasadę, że konkurencja sprzyja jakości, a wewnętrzna rywalizacja wśród beneficjentów może prowadzić do wypracowania jeszcze lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań.

FAZA I - przygotowanie studium wykonalności - dofinansowanie do 100 tys. PLN

FAZA II - instalacja pilotażowa - dofinansowanie do 15 mln PLN

FAZA III - pełnoskalowa infrastruktura energetyczna - dofinansowanie do 80 mln PLN

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do kontaktu i rozmowy z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ