mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

„Wdrażanie innowacji przez MŚP” – nowy konkurs PARP

Z końcem maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, który jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wytworzenia innowacyjnych produktów czy usług lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który obejmuje województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Warto podkreślić, że w przypadku naboru w ramach programu kluczowe jest miejsce realizacji inwestycji, a nie siedziba firmy aplikującej o wsparcie.

Dofinansowanie w ramach konkursu, mogą otrzymać podmioty spośród MŚP, które:

  • należą przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa co najmniej rok,
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia,
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Całkowity koszt projektu musi zmieścić się w kwocie od 1 mln PLN do 50 mln EUR, przy czym przedsiębiorstwa mogą liczyć maksymalnie na dofinansowanie rzędu 10 mln PLN. Jak zaznaczono w dokumentacji konkursowej, realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. – to dość krótki okres, dlatego konkurs ten skierowany jest głównie dla przedsiębiorców, którzy mają projekty gotowe do realizacji i mogą je ukończyć w ciągu kilkunastu miesięcy.

Dlaczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała się na uruchomienie naboru wniosków, pomimo że czas realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia powoli dobiega końca? Jak wskazuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przedsiębiorcy z tego makroregionu stale zgłaszali bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem, dlatego zdecydowano się na zorganizowanie uproszczonego konkursu i stworzenie możliwości realizacji projektów jeszcze w obecnym okresie programowania, to jest do końca 2023 r.

Termin składania wniosków rozpocznie się 12 lipca 2022 r. i potrwa tylko do 5 sierpnia 2022 r. – wszystkich zainteresowanych konkursem „Wdrażanie innowacji przez MŚP” zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ