mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wdrażanie innowacji przez MŚP – granty na rozwijanie nowych produktów, usług i procesów technologicznych

12 lipca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie kosztów inwestycji, których celem jest rozwijanie nowych produktów, usług i procesów technologicznych, w tym opierających się o wyniki prac B+R. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dotacje m.in. na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych.

Konkurs finansowany jest z programu Polska Wschodnia i zgłoszenia mogą składać podmioty z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. W puli jest 30 mln PLN, a minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln PLN, natomiast maksymalna – 10 mln PLN.

Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty spośród MŚP, które:

  • należą przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa co najmniej rok,
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Nabór wniosków potrwa do 5 sierpnia 2022 r. – to dość krótki okres, dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła wiele ułatwień i wymaga od ubiegających się o wsparcie mniej dokumentów. Co istotne, realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r., dlatego przedsiębiorcy muszą dopracować je już na etapie zgłoszenia. To oznacza, że do wniosku o dotacje muszą zostać dołączone uzyskane uprzednio pozwolenia i decyzje, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Przed nami tylko trzy tygodnie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, dlatego wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych konkursem „Wdrażanie innowacji przez MŚP” zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ