mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Uruchomienie środków z Funduszu Modernizacyjnego szansą dla Polski na przyspieszenie zielonej transformacji

Start możliwości ubiegania się o środki w ramach Funduszu Modernizacyjnego otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami i innymi podmiotami szanse na uzyskanie preferencyjnego finansowania wydatków wspomagających transformację energetyczną.

Fundusz Modernizacyjny to przewidziane na lata 2021-2030 narzędzie wsparcia realizacji unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, której celem jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Ze względu na różne „punkty startowe”, z jakich zaczynają swoją zieloną transformację kraje należące do UE, podjęto się stworzenia programu, który wspierałby finansowo dekarbonizowanie energetyki i przechodzenie na źródła odnawialne. Beneficjentami wsparcia w ramach tej inicjatywy są kraje, które w największym stopniu opierają swoją energetykę o węglowodory i przed którymi rysuje się najdłuższa droga do dekarbonizacji. Biorąc pod uwagę strukturę miksu energetycznego Polski oraz poziom rozwoju kraju wyrażony w PKB, Polska została beneficjentem aż 43,41% puli środków funduszu. Budżet, jakim dysponować będzie Fundusz Modernizacyjny, jest ściśle skorelowany z cenami uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Fundusz zasilony będzie środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji, których cena podlega zmianom w czasie, co w przypadku Polski może oznaczać realnie coraz więcej środków do dyspozycji.

Krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który zajmuje się organizacją konkursów mających na celu przybliżanie Polski do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej UE.

Wysokość budżetu funduszu i jego szybkie uruchomienie zawdzięczane jest wysokiemu priorytetowi, jaki został nadany polityce klimatycznej przez obecne władze UE. Ustalono, że Polska jest jednym z krajów, który musi otrzymać duże wsparcie w celu transformowania swojej energetyki w bardziej zielonym kierunku - dzięki temu będą finansowane inwestycje w odnawialne źródła energii, elektromobilność, efektywność energetyczną i modernizację infrastruktury.

13 grudnia br. NFOŚiGW uruchomił pierwsze konkursy w ramach I transzy Funduszu Modernizacyjnego. Wysokość tej transzy wynosi 2,11 mld PLN i została ona podzielona na 3 obszary, w zakresie których przeprowadzone zostaną nabory wniosków. Co będzie realizowane w ramach konkursów? Warto się temu przyjrzeć bliżej.

 

1. Elektroenergetyka – inteligentna infrastruktura energetyczna

Dla kogo: Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD)

Termin pierwszego naboru: I/II kw. 2022 r.

Na co: Przedsięwzięcia mające na celu rozpowszechnienie wśród odbiorców końcowych inteligentnych liczników (AMI) – wsparciem objęte będą: zakup liczników zdalnego odczytu, inwestycje na dostosowanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, oprogramowanie (systemy pomiarowe), macierze i serwery. Program ma przyczynić się do poprawy zarządzania popytem na rynku energii, zmniejszenia zapotrzebowania na moc szczytową w długim okresie oraz podnoszenia efektywności energetycznej.

Forma wsparcia: Dotacja, do 50% kosztów zakupu inteligentnych liczników, do 100% kosztów na działania związane z instalacją liczników, dostosowaniem infrastruktury i kosztów oprogramowania.

Budżet: 1 mld PLN, pierwszy nabór wniosków – 200 mln PLN.

 

2. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Dla kogo: Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD)

Termin pierwszego naboru: 13.12.2021 r. – 28.02.2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Na co: Finansowane będą przedsięwzięcia takie jak:

- budowa nowych/rozbudowa/modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych (stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,

- rozbudowa/modernizacja pól rozdzielni lub poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych,

- budowa/przebudowa linii elektroenergetycznych WN, SN, nn,

- zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych należą m.in. koszty budowy/modernizacji linii napowietrznych i podziemnych, koszty budowy, rozbudowy, modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN i stacji transformatorowo-rozdzielczych  SN/nN (stacji elektroenergetycznych), koszty związane z dostosowaniem infrastruktury energetycznej, infrastruktury telekomunikacyjnej do obsługi (automatyzacja sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT), koszty infrastruktury informatycznej: macierze, serwery (w zakresie, w jakim stanowią uzasadnione koszty działalności operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

Forma wsparcia: Dotacja, do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet: 1 mld PLN, w tym 100 mln PLN w ramach pierwszego naboru.

 

3. Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus

Dla kogo: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki

Termin pierwszego naboru: Fiszki (wnioski wstępne) mogą być składane od 13.12.2021 r. do 31.03.2022 r. Warunkiem możliwości złożenia pełnego wniosku jest pozytywna ocena fiszki. Wnioski pełne są składane w trybie ciągłym od 13.12.2021 r. do 28.02.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji dostępnej w ramach naboru.

Na co: Prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej umożliwiające zmniejszenie zużycia energii przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego, realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej.

Forma wsparcia: Dotacja, od 10% do 30% w zależności od realizowanego standardu usprawnień i stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię końcową.

Budżet: 110 mln PLN, w tym 10 mln PLN w ramach pierwszego naboru.

 

Fundusz Modernizacyjny to niepowtarzalna okazja, aby skierować swoją firmę na ścieżkę „zielonego” rozwoju. Bezprecedensowy rozmiar środków przeznaczonych na wsparcie m.in. efektywności energetycznej, elektromobilności czy termomodernizację budynków to szansa nie tylko na podniesienie konkurencyjności na rynku, ale również na przyczynienie się do poprawy dobrostanu środowiska, w którym żyjemy.

Jeżeli należycie Państwo do grupy adresatów pierwszych naborów w ramach I transzy Funduszu Modernizacyjnego, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, aby wspólnie przeanalizować Państwa plany inwestycyjne i zaplanować ewentualne prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ