mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Trwa nabór wniosków w konkursie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

13 czerwca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Konkurs ten obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa. Finansowanie mogą otrzymać projekty rokujące w największym stopniu na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zakres tematyczny konkursu:

 1. Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ
 2. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35
 3. Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych / TULIPAN V
 4. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)
 5. Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)

NCBR nie określiło budżetu konkursu oraz nie wskazało określonych limitów w zakresie minimalnej i maksymalnej kwoty środków kwalifikowalnych na jeden projekt. Zaznaczono natomiast, że projekty mogą być dofinansowane nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na badania naukowe do VI poziomu gotowości technologicznej oraz badania naukowe i prace rozwojowe do IX poziomu gotowości technologicznej.

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • uczelnia,
  • federacja,
  • instytut naukowy PAN,
  • instytut badawczy,
  • międzynarodowy instytut naukowy,
  • Centrum Łukasiewicz,
  • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7, 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP).
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego:
  • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca)
  • centrum naukowo-przemysłowe.

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7, 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP).
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego:
  • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca)
  • centrum naukowo-przemysłowe.

Wnioski można składać tylko do 13 lipca 2022 r. Zapraszamy do kontaktu z naszymi liderami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ