mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Polityka cenowa na podstawie analizy przetargów dla rynku sprzętu medycznego

Dzięki odpowiedniemu podejściu do gromadzenia i analizy danych, badacze z firmy CIVITTA opracowali rekomendacje dotyczące polityki cenowej dla producenta sprzętu medycznego.

W obszarze gromadzenia i analizy danych publicznych CIVITTA stawia sobie cel dostarczenia klientom danych, które pomagają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dobrze opracowane dane są wykorzystywane przez klientów zarówno na szczeblu zarządczym (opracowywanie strategii), jak również operacyjnym (składanie ofert).

Firma CIVITTA oferuje również usługi doradcze z zakresu budowania strategii sprzedażowych i cenowych, w wypadku których pozyskanie i przetworzenie danych rynkowych jest jednym z kluczowych etapów.

Rzetelne dane to podstawa do podejmowania decyzji biznesowych

Producent sprzętu medycznego potrzebował wsparcia doświadczonej firmy badawczej w procesie budowania i wdrażania nowej strategii sprzedaży. Do zdefiniowania polityki cenowej kluczowe było poznanie poziomu cen konkurentów oraz przeanalizowanie poziomu zmienności cen w zależności od kryteriów takich jak zamawiana liczba produktów i czas trwania kontraktu.

Choć powszechnie dostępne są publiczne dane z przetargów, to zazwyczaj mają one nieustrukturyzowaną formę i są niekompletne. Dlatego najważniejszym elementem tego projektu badawczego było:

 • wyselekcjonowanie przetargów, które są istotne z punktu widzenia portfolio klienta,
 • stworzenie pełnej charakterystyki uwzględniającej m.in. przedmiot i skalę zamówienia, aby możliwe było odniesienie się do konkretnych produktów z portfolio klienta,
 • dostarczenie możliwie najbardziej szczegółowych i potwierdzonych w kontrakcie danych, przed kolejnym cyklem zamówień, aby możliwe było ustalenie optymalnego podejścia cenowego.

Uporządkowanie i weryfikacja danych publicznych zmienia big data w smart data

By zapewnić wysoką wiarygodność i spójność pozyskiwanych danych, badacze z CIVITTA dokonali analizy ogłoszeń publikowanych w bazach zamówień publicznych i przygotowali listę zadań przetargowych, które były ważne z punktu widzenia oferty klienta i które stały się podstawą do dalszej pracy:

 • pozyskiwanie danych bezpośrednio od zamawiających, dostępnych w formie wiążących dokumentów (kontrakty, umowy, załączniki cenowe i produktowe),
 • klasyfikacja i weryfikacja danych,
 • analiza danych i przygotowanie rekomendacji w zakresie polityki cenowej i sprzedażowej.

Wiarygodny benchmark cenowy buduje realną przewagę konkurencyjną

Firma badawcza CIVITTA jest w stanie dostarczyć dane nawet do 90% zadań przetargowych zdefiniowanych na podstawie kontraktów.

Wykorzystując dane – dostarczane przez CIVITTA zarówno w formie baz, jak i platformy online pozwalającej na szybkie odszukanie wybranych informacji – klienci mogą:

 • segmentować rynek wg oceny atrakcyjności poszczególnych zamawiających,
 • definiować kalendarz przetargów, do których chcą przystąpić w przypadku regularnych zakupów,
 • określać cele sprzedażowe dla przedstawicieli handlowych na podstawie danych historycznych obrazujących skalę zamówień,
 • dokonywać weryfikacji własnych ofert przez porównanie ich z konkurentami biorącymi udział w analogicznych przetargach.

Jakie informacje można uzyskać w wyniku analizy przetargów?

Potencjalni klienci

 • Najwięksi klienci publiczni wraz z danymi kontaktowymi
 • Koncentracja geograficzna / mapowanie klientów

Wzorce zakupów

 • Wielkość, wartość i częstotliwość zakupów
 • Kryteria wyboru dostawcy
 • Szczegóły zawieranych kontraktów (długość trwania, cena jednostkowa itp.)

Konkurencja

 • Wyniki sprzedaży (na podstawie dokumentacji przetargowej): wielkość i wartość sprzedaży, portfolio klientów w sektorze publicznym, ceny jednostkowe, długość kontraktów itp.
 • Jakościowa ocena strategii sprzedażowej głównych graczy, ich mocne i słabe strony

Dystrybutorzy

 • Główni dystrybutorzy i ich wyniki sprzedaży wśród klientów z sektora publicznego (na podstawie dokumentacji przetargowej)
 • Jakościowa ocena aktywności sprzedażowej dystrybutorów w obszarze zamówień publicznych

Poszukujesz rzetelnych danych, by podejmować lepsze decyzje biznesowe? Skontaktuj się z nami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ