mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Szansa na krok do przodu w dziedzinie innowacyjnych wyrobów medycznych

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dzienniku „Rzeczpospolita”, w 2021 roku polskie przedsiębiorstwa złożyły rekordowo wysoką liczbę wniosków patentowych do EPO (Europejski Urząd Patentowy). Z Polski wpłynęło 539 zgłoszeń patentowych, z czego 71 proc. wszystkich zgłoszeń stanowiły technologie medyczne, a 11 proc. produkty farmaceutyczne. To widoczny znak, że polscy innowatorzy swoim poziomem nie odstają od reszty Europy, a medycyna jest jedną z polskich specjalizacji. Wspomaganie rozwoju tej gałęzi gospodarki to zadanie stojące przed Agencją Badań Medycznych (ABM).

Ogłoszony 30 marca b.r. konkurs w ramach ABM (ABM/2022/2) to szansa dla krajowych przedsiębiorstw na pozyskanie środków na prowadzenie badań nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi. Premiowane będą rozwiązania bazujące na nowoczesnych technologiach, w tym algorytmach sztucznej inteligencji oraz robotyki. W ramach trwającego naboru, którego łączny budżet wynosi 100 mln PLN, można uzyskać wsparcie na opracowanie, ocenę działania i badania kliniczne innowacyjnych wyrobów medycznych (projekty na poziomie gotowości technologicznej od VII TRL będą premiowane).

Wymagania stawiane przed beneficjentami są dość restrykcyjne:

  • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP,
  • rejestracja w KRS minimum 2 lata przed złożeniem wniosku (wymóg 2 lat doświadczenia rynkowego),
  • działalność produkcyjna jako działalność firmy wpisana do KRS,
  • posiadanie przychodu netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za dwa ostatnie lata obrotowe na poziomie min. 4 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać samodzielnie lub jako konsorcjum do 30 czerwca 2022 r. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że w IV kwartale 2022 roku odbędzie się kolejna edycja konkursu, do której będą mogły także aplikować start-upy i podmioty z mniejszym doświadczeniem rynkowym.

W ramach konkursu spółki mają możliwość określić okres realizacji projektu nawet do 6 lat (w przypadku, gdy w projekcie uwzględniony jest komponent badań klinicznych). Jednocześnie fundamentalnym celem instrumentu jest zwiększenie udziału polskich producentów wyrobów medycznych, stąd też obligatoryjnym warunkiem prawidłowego rozliczenia projektu jest rozpoczęcie produkcji seryjnej opracowywanego wyrobu medycznego w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Wymóg ten może zostać spełniony poprzez wyprodukowanie minimum 2 serii wyrobu w produkcji własnej wnioskodawcy, udzielenie licencji do korzystania z wyników podmiotowi trzeciemu na zasadach rynkowych lub sprzedaż praw do wyników projektu na rzecz podmiotu trzeciego na zasadach rynkowych w celu uruchomienia produkcji seryjnej i wprowadzenia wyrobu do obrotu przez podmiot trzeci. W regulaminie konkursu zostało wskazane, iż ABM ma prawo pierwokupu prototypu oraz praw do uzyskanych wyników.

Minimalna wartość projektu z dofinansowaniem i wkładem własnym nie może być mniejsza niż 3 mln PLN. Górne limity dofinansowania projektów są zależne od rodzaju prowadzonych badań w projekcie:

  • 40 mln EUR dla projektów obejmujących badania podstawowe,
  • 20 mln EUR dla projektów z badaniami przemysłowymi,
  • 15 mln EUR w projektach głównie obejmujących prace rozwojowe,
  • 2 mln EUR na usługi doradcze dla jednego MŚP.

Warto dodać, że intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe może zostać zwiększona poprzez uzyskanie premii za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu lub poprzez skuteczną współpracę.

Ograniczony katalog potencjalnych beneficjentów sprawia, że firma, która spełni warunki brzegowe i w swojej działalności zajmuje się wytwarzaniem wyrobów medycznych, ma duże szanse na otrzymanie wsparcia. Atrakcyjna wysokość dofinansowania i wąska tematyka konkursu sprawia, że podmioty zajmujące się produkcją wyrobów medycznych stoją przed niepowtarzalną szansą na dokonanie milowego kroku w rozwoju innowacji medycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję i robotykę. Zapraszamy do konsultacji z naszym zespołem ekspertów.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ