mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ścieżka SMART na rzecz dostępności

Już 6 lipca ruszy kolejny nabór wniosków w konkursie Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Tym razem dofinansowaniem zostaną objęte projekty na rzecz dostępności, czyli zaspokajania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Ścieżka SMART na rzecz dostępności

Celem wszystkich projektów zgłaszanych do wsparcia powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o zwiększenie dostępności i zniesienie barier występujących m.in. w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach czy usługach.

Moduły w Ścieżce SMART

Ogłoszony konkurs, tak jak poprzednie w ramach Ścieżki SMART, będzie opierał się na realizacji projektów modułowych. Swój pomysł przedsiębiorca będzie mógł przedstawić w ramach siedmiu modułów:

  • prace B+R
  • wdrożenie innowacji
  • rozwój infrastruktury B+R
  • internacjonalizacja
  • cyfryzacja przedsiębiorstw
  • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
  • „zazielenianie” przedsiębiorstw

W przypadku MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: prace B+R lub wdrożenie innowacji, a w przypadku dużych przedsiębiorstw – co najmniej moduł dotyczący prac B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Co ważne, wszystkie moduły, z jakich składać będzie się projekt, muszą odpowiadać na wyżej wskazany cel, czyli rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Należy również podkreślić, że duże firmy (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Harmonogram i budżet naboru wniosków o dofinansowanie

Za organizację konkursu dla MŚP odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z kolei nabór dla dużych przedsiębiorstw jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przewidziany w naborze wynosi odpowiednio 222 mln PLN dla MŚP i 445 mln PLN dla dużych firm. Wnioski można będzie składać do 30 października 2023 r.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ