mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ścieżka SMART – na czym polega modułowe podejście do projektów?

Ścieżka SMART to z całą pewnością jeden z najbardziej atrakcyjnych konkursów organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Konkurs ten jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw – zarówno MŚP, jak i do dużych firm, które będą realizować swoje projekty samodzielnie bądź w konsorcjach.

W ramach konkursu Ścieżka SMART przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie dla projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie innowacyjnego produktu, rozwiązania czy usługi, charakteryzujących się stopniem innowacyjności co najmniej w skali kraju. Konkurs umożliwia ujęcie w jednym projekcie różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia, a zakres wsparcia w Ścieżce SMART określa siedem wskazanych niżej modułów.

 1. prace badawczo-rozwojowe (B+R)
 2. wdrożenie innowacji
 3. rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej
 4. internacjonalizacja
 5. cyfryzacja przedsiębiorstw
 6. rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
 7. „zazielenianie” przedsiębiorstw

Na czym polega idea projektów modułowych? W odróżnieniu od konkursów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał te moduły, które najbardziej wpisują się w potrzeby jego firmy. W Ścieżce SMART moduły dzielą się na obowiązkowe oraz fakultatywne, odpowiadając poszczególnym etapom wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. Składając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca będzie musiał uwzględnić co najmniej jeden moduł obowiązkowy i dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

MODUŁY OBLIGATORYJNE

Dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm obowiązkowy jest wybór jednego z dwóch modułów:

 • prace badawczo-rozwojowe (finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego) lub
 • wdrożenie innowacji (finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań).

Z kolei duże przedsiębiorstwa obowiązkowo muszą wybrać moduł B+R.

W przypadku wyboru jako obowiązkowego modułu B+R (dotyczy to zarówno firm MŚP, jak też dużych przedsiębiorstw), należy pamiętać, że wydatki związane z tym modułem muszą stanowić minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Warto również odnotować, że w przypadku dużych przedsiębiorstw minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych obowiązkowego modułu B+R wynosi 1 mln PLN.

MODUŁY FAKULTATYWNE

 • rozwój infrastruktury B+R (dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej)
 • internacjonalizacja (dofinansowanie m.in. promocji zagranicznej wyrobów lub usług przedsiębiorstwa, wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych czy uzyskania ochrony praw własności przemysłowej)
 • cyfryzacja przedsiębiorstw (finansowanie inwestycji, których celem jest transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa)
 • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem (finansowanie zdobywania i doskonalenia umiejętności i nabywania kwalifikacji m.in. z zakresu: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii)
 • „zazielenianie” przedsiębiorstw (finansowanie działań związanych z transformacją przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym)

HARMONOGRAM I BUDŻET

Pierwsze nabory wniosków w konkursie Ścieżka SMART potrwają od 21 lutego do 9 maja 2023 r. z budżetem w wysokości aż 4,45 mld PLN dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 667 mln PLN dla dużych firm. Kolejna runda naborów rozpocznie się 10 maja 2023 r. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach programu FENG i konkursu Ścieżka SMART zapraszamy do kontaktu.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ