mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Ścieżka SMART – kluczowy konkurs dla przedsiębiorstw

Już 7 lutego zostanie ogłoszony nabór wniosków w konkursie Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Wtedy też opublikowana zostanie dokumentacja konkursowa i poznamy odpowiedzi na najbardziej nurtujące przedsiębiorców pytania związane z wnioskowaniem o wsparcie.

Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to bez wątpienia najważniejszy konkurs dla przedsiębiorstw w najbliższych latach z co najmniej trzech względów. Po pierwsze zakłada bardzo szeroki katalog potencjalnych beneficjentów – co do zasady o wsparcie może ubiegać się każde przedsiębiorstwo, jak również konsorcja zarówno przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw ze stroną naukową. Po drugie przewidziano bardzo szeroki katalog możliwych do sfinansowania przedsięwzięć. I po trzecie – budżet konkursu ze środków UE opiewa na ponad 4,3 mld EUR.

Tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej w naborach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy Inteligentny Rozwój, obecnie program FENG i kluczowy konkurs Ścieżka SMART pozwoli przedsiębiorcom na sfinansowanie szeregu działań skoncentrowanych na działalności badawczo-rozwojowej i wprowadzaniu na rynek innowacji. Nowością, która wyróżnia się na tle dotychczasowych konkursów, jest idea projektów modułowych. Co to oznacza w praktyce?

Idea projektów modułowych w Ścieżce SMART

Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie obejmujący kompleksowy zakres działań, zamiast jak dotychczas kilka oddzielnych aplikacji. W zamyśle więc wnioskodawca będzie mógł dofinansować koszty działań już od etapu innowacyjnego pomysłu aż do pełnego wdrożenia tego pomysłu na rynek, a to wszystko pod jednym projektem. Swój pomysł będzie mógł przedstawić w ramach siedmiu modułów:

  • prace badawczo-rozwojowe
  • wdrożenie innowacji
  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • internacjonalizacja
  • cyfryzacja przedsiębiorstw
  • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
  • „zazielenianie” przedsiębiorstw

W przypadku MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: prace B+R lub wdrożenie innowacji, a w przypadku dużych przedsiębiorców – co najmniej moduł dotyczący prac B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że główną osią konkursu Ścieżka SMART bez wątpienia będą prace B+R i ich wyniki.

Modułowość wprowadzi również zasadniczą zmianę dla MŚP – nie będzie już możliwości jak dotychczas ubiegania się o wsparcie wyłącznie na np. udział w targach międzynarodowych czy zakup infrastruktury do prowadzenia prac B+R. Tego typu działania zawsze będą musiały być powiązane albo z projektem wdrożenia innowacji (w przypadku MŚP), albo projektem B+R (w przypadku dużych przedsiębiorstw i MŚP). Jest jednak dobra strona tej zmiany – dotychczas duże przedsiębiorstwa miały ograniczone możliwości skorzystania z dofinansowania projektów na etapie wdrażania innowacji, a w obecnej perspektywie finansowej będą mogły korzystać z tego typu wsparcia niemalże na równi z MŚP.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ