mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Analiza rynku opakowań jako podstawa do stworzenia strategii rozwoju oferty

Międzynarodowa firma zajmująca się produkcją systemów opakowań poszukiwała rzetelnych danych na temat polskiego rynku. Analiza rynku przeprowadzona przez zespół CIVITTA dostarczyła wielu kluczowych informacji o rynku oraz o możliwych kierunkach jego rozwoju.

Badanie mające na celu pogłębienie wiedzy o rynku

Mimo obecności na polskim rynku, klient nie miał wszystkich informacji niezbędnych do opracowania strategii rozwoju oferty. Potrzebował szczegółowej analizy rynku, która pozwalałaby mu lepiej zrozumieć specyfikę branży, a następnie podjąć strategiczne decyzje dotyczące m.in rozbudowy portfolio.

Analiza uwzględniająca bezpośrednie informacje od uczestników rynku

Na etapie badania rynku, eksperci z firmy CIVITTA zastosowali podejście łączące wiedzę z danych zastanych oraz z opinii pozyskanych od uczestników rynku. Pogłębione wywiady pozwoliły poznać zależności między poszczególnymi uczestnikami rynku oraz główne wyzwania stojące przed producentami opakowań.

Główną częścią projektu była analiza popytu i oczekiwań klientów. Pierwszym etapem była identyfikacja głównych segmentów w grupie odbiorców opakowań. W kolejnych etapach przeprowadzona była analiza dla każdego z tych segmentów, aby w konsekwencji zbudować pełny obraz obecnej sytuacji na rynku oraz zaprezentować potencjał jego rozwoju.

Istotną częścią projektu była także analiza konkurencji. Dotyczyła ona głównie oferowanych produktów, docelowych klientów oraz komunikacji marketingowej na temat oferty.

Dane wskazujące możliwe kierunki rozwoju oferty

Przeprowadzona analiza pozwoliła zidentyfikować istotne dla klienta ryzyka na badanym rynku, takie jak niska świadomość marek oraz zależność od firm zajmujących się wdrożeniami rozwiązań magazynowych.

Porównanie oferty klienta z konkurencją umożliwiło zidentyfikowanie głównych różnic między poszczególnymi graczami, które mogą być pomocne w wyborze dalszych kierunków rozwoju portfolio.

Chcąc zbudować skuteczną strategię rozwoju w zakresie wejścia w nowe segmenty rynku lub rozszerzenia oferty o nowe produkty, niezbędna jest nie tylko analiza wielkości poszczególnych segmentów, ale także sprawdzenie, czy w tych segmentach jest jeszcze przestrzeń dla kolejnego gracza.

Planujesz rozbudowę portfolio swojej firmy lub dotarcie do nowych segmentów klienckich? Skorzystaj z pomocy zespołu CIVITTA, aby zbudować skuteczną strategię rozwoju!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ