mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

O czym należy pamiętać w związku z okresem trwałości w projektach B+R?

Justyna Brodzik
Consultant
Zespół zarządzania projektami

Kiedy uda się już z sukcesem zakończyć wszystkie etapy projektu badawczo-rozwojowego, często pojawia się pytanie, co dalej z wynikami badań i jakie obowiązki spoczywają na beneficjencie w okresie trwałości. Rozwiejmy wątpliwości – zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi informacjami związanymi z tym zagadnieniem.

Czym jest okres trwałości w projekcie unijnym?

Przede wszystkim należy pamiętać, że bieg okresu trwałości rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji projektu, który rozumiany jest jako finansowe rozliczenie wniosku o płatność końcową, tj.:

 • dzień przelewu na rachunek bankowy spółki ostatniej transzy dofinansowania (tzw. płatności końcowej), w przypadku kiedy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową przekazywane są środki, lub
 • dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

Projekty B+R co do zasady nie są traktowane jako projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę i nie stanowią inwestycji produkcyjnych. Nie dotyczy ich więc obowiązek utrzymania trwałości operacji w rozumieniu art. 71 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013. Instytucje dokonują jednak interpretacji zapisów we własnym zakresie, niejako rozciągając jego zastosowanie na projekty B+R. Zgodnie z ust. 1 i ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu otrzymanego dofinansowania, jeżeli w obowiązującym dany podmiot horyzoncie czasowym wystąpi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • zaprzestanie działalności produkcyjnej,
 • przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem lub (w przypadku dużego przedsiębiorstwa) poza obszar UE,
 • zmiana własności elementu infrastruktury dająca nienależną korzyść,
 • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

O tym, jak należy interpretować powyższe przesłanki w odniesieniu do projektów B+R, napiszemy już wkrótce w odrębnym artykule.

Należy jednak podkreślić, że to beneficjent jest zobowiązany do informowania instytucji o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na nieutrzymanie trwałości projektu. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasady trwałości może wiązać się to z koniecznością zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości, o czym wspominaliśmy TUTAJ.

Jakie są obowiązki beneficjenta?

Beneficjent w okresie trwałości, w związku z zapisami umowy o dofinansowanie, zobligowany jest przede wszystkim do:

 • wdrożenia wyników prac,
 • rozpowszechniania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych – należy zwrócić szczególną uwagę, że szerokie rozpowszechnianie wyników prac w formie zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie dotyczy jedynie działań podejmowanych w trakcie trwania okresu trwałości, a nie w trakcie realizacji projektu,
 • osiągnięcia efektów społecznych i gospodarczych wdrożenia.

Wymienione wyżej działania beneficjent powinien sprawozdawać w określonych terminach do Instytucji Pośredniczącej, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto zobligowany jest również do składania cyklicznie oświadczenia o utrzymaniu trwałości projektu POIR oraz sprawozdania PNT-01, podobnie jak w projektach inwestycyjnych. Więcej o obowiązkach sprawozdawczych w okresie trwałości dla projektów B+R przybliżymy w kolejnym artykule.

Należy również pamiętać, że w okresie trwałości beneficjent zobowiązany jest współpracować z Instytucją Pośredniczącą lub upoważnioną przez nią inną instytucją w zakresie:

 • udzielania informacji dotyczących zrealizowanego projektu,
 • przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu,
 • udziału w ankietach, wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji.

Jeżeli Państwa firma zrealizowała projekt i potrzebuje wsparcia w okresie trwałości – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ