mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nowy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji - dotacje na projekty wspierające transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Fundusz Innowacji (Innovation Fund) jest jednym z największych na świecie programów finansowania projektów demonstracyjnych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w branżach energochłonnych. Program finansowany jest ze środków pochodzących z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – szacowany budżet na lata 2020-2030 to ok. 25 mld euro, a w planach jest jego dalsze zwiększenie do ok. 47 mld euro. Głównym celem Funduszu jest wspieranie działań na rzecz dekarbonizacji unijnego przemysłu i osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gospodarkę unijną.

Obszary wspierane w ramach programu to:

  • innowacyjne technologie i procesy niskoemisyjne w gałęziach przemysłu energochłonnego,
  • wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU),
  • budowa i eksploatacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS),
  • innowacyjne wytwarzanie energii odnawialnej,
  • magazynowanie energii.

Fundusz Innowacji pozwala na sfinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji do 60% kosztów realizacji projektów demonstracyjnych w ramach jednego z dwóch schematów:

  • projekty o małej skali: wartość nakładów mieści się w przedziale 2,5 – 7,5 mln euro, a dofinansowanie przyznawane jest do ponoszonych nakładów inwestycyjnych;
  • projekty o dużej skali: wartość nakładów wynosi powyżej 7,5 mln euro, a dofinansowanie przyznawane jest do kosztów inwestycyjnych i maks. 10-letnich kosztów operacyjnych bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji technologicznych.

Warto nadmienić, że grantów w ramach Funduszu Innowacji nie uznaje się za pomoc publiczną, dlatego też w celu częściowego pokrycia pozostałych kosztów beneficjent może ewentualnie wykorzystać wsparcie publiczne państwa członkowskiego.

26 października 2021 r. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) ogłosiła drugi nabór w ramach programu dla projektów o dużej skali, który potrwa do 3 marca 2022 r. Konkurs wiąże się z wysokimi wymogami związanymi z poziomem zaawansowania technologicznego projektu oraz jego potencjałem ekologicznym, jednak w zamian pozwala na pozyskanie środków finansowych na wdrożenie nowych technologii w warunkach rzeczywistych, które obarczone są znacznymi nakładami inwestycyjnymi oraz ryzykiem niepowodzenia. Zachęcamy do wzięcia udziału w uruchomionym naborze. Nie warto czekać z rozpoczęciem przygotowań do ostatniej chwili, ponieważ może zabraknąć czasu na terminowe pozyskanie wszystkich wymaganych danych i dokumentów. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu – chętnie podzielimy się doświadczeniami praktycznymi w aplikowaniu, zdobytymi przez międzynarodowy zespół CIVITTA w trakcie poprzednich naborów.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ