mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Na czym polega wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Od kilkunastu lat wspieramy rozwój przedsiębiorstw, oferując im kompleksowe doradztwo połączone z analizą dostępnych mechanizmów finansowania nowych inwestycji i przedsięwzięć. Jednym z nich jest instrument podatkowy Polska Strefa Inwestycji (PSI), który umożliwia zwolnienie przedsiębiorstwa z podatku dochodowego przy realizacji nowej inwestycji.

PSI nie ma ograniczeń terytorialnych – niezależnie od wielkości firmy instrument ten może zostać wdrożony na terenie całej Polski i dotyczy w szczególności nowych przedsięwzięć przemysłowych i nowoczesnych usług. Typy wspieranych projektów to:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększanie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów dotychczas nieprodukowanych w zakładzie.

Intensywność wsparcia zależy od poziomu określonego dla danego województwa w tzw. mapie pomocy regionalnej. W zależności od regionu, zwolnienie z podatku CIT przyznawane jest na okres od 10 do 15 lat. Aby uzyskać wsparcie, każda firma aplikująca o pomoc musi zaplanować inwestycję o określonej wielkości wydatków kwalifikowanych w relacji do poziomu bezrobocia w danej lokalizacji oraz musi spełnić kryteria rozwoju gospodarczego i społecznego.

Do kosztów kwalifikowanych do objęcia wsparciem w ramach PSI zaliczają się koszty:

  • nabycia gruntów lub praw do ich użytkowania wieczystego,
  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
  • rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • najmu, dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
  • 2-letnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji o wsparciu inwestycji w ramach PSI i oferujemy kompleksowe doradztwo w całym procesie. Pomagamy zarówno w identyfikacji potencjału inwestycji z perspektywy przepisów o pomocy publicznej, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, po wskazanie, jak optymalnie połączyć uzyskane zwolnienie z podatku z dostępnym na rynku wsparciem w formie dotacji z funduszy unijnych i krajowych. Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ