mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Due diligence rynku i analiza technologii w branży energetycznej

Firma doradcza CIVITTA została zaangażowana do przeprowadzenia weryfikacji innowacyjnego rozwiązania na rynku energetycznym, mającego na celu optymalizację poboru energii elektrycznej.

Studium wykonalności i analiza rentowności

Klient, który zgłosił się do CIVITTA, rozważał sfinansowanie działalności start-upu, aby w ten sposób umożliwić szybsze przygotowanie innowacyjnego rozwiązania i wejście w fazę komercjalizacji. Do podjęcia decyzji o inwestycji klient potrzebował wsparcia zewnętrznego konsultanta. Chciał lepiej poznać rynek i technologię oraz sprawdzić, czy rozwiązanie ma potencjał komercyjny oraz czy jest wystarczająco innowacyjne, by odnieść sukces na rynku.

Kompleksowa analiza due diligence rynku i technologii

Projekt due diligence przeprowadzony przez CIVITTA obejmował weryfikację obszarów takich jak: możliwy do pozyskania rynek końcowego odbiorcy, kluczowe trendy rynkowe, otoczenie konkurencyjne, dostępne rozwiązania alternatywne, techniczna wykonalność i prawa własności intelektualnej. Konsultanci z CIVITTA przeprowadzili badania rynkuanalizy danych niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej, korzystając z danych statystycznych, raportów branżowych oraz wywiadów eksperckich.

Praktyczne rekomendacje dotyczące inwestycji

Celem przeprowadzonego projektu due diligence było wykrycie czynników, które wykluczałyby inwestycję rozważaną przez klienta, a także dostarczenie konkretnych rekomendacji odnoszących się do dalszego rozwoju projektu. By ułatwić korzystanie z danych, najważniejsze informacje zostały podsumowane w postaci analizy SWOT.

Kluczowe obszary analizy obejmowały optymalizację udostępnianego maksymalnego poboru energii elektrycznej i zaangażowanie prosumentów w obszarze redystrybucji. Celem tego projektu due diligence było nie tyle znalezienie odpowiedzi na pytanie CZY, co udzielenie jej w kontekście pytania JAK.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ