mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Analiza rynku na potrzeby wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Klient z sektora produkcyjnego planował przejęcie innej spółki działającej na tym samym rynku. Aby zrealizować projekt, musiał jednak spełnić wymagania stawiane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przygotowana przez CIVITTA analiza rynku dotycząca wielkości rynku oraz udziałów rynkowych pomogła wypełnić te wymogi.

Analiza rynku przed złożeniem do UOKiK wniosku o zamiarze koncentracji

Klient planował inwestycję polegającą na przejęciu innej spółki działającej w Polsce. Zgłoszenie takiej transakcji do UOKiK jest obowiązkowe, gdy obroty wszystkich spółek biorących w niej udział przekraczają na terenie Polski 50 mln EUR. W składanym wniosku należy przedstawić, jaki będzie udział danej organizacji w rynku po dokonaniu koncentracji. Klient potrzebował wsparcia w przygotowaniu takich szacunków, aby nie tylko ocenić szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, ale również przygotować sam wniosek.

Podejście CIVITTA: zestawienie danych z różnych źródeł

Podejście CIVITTA zastosowane w tym badaniu rynku zakładało ścisłą współpracę z klientem i skorzystanie z jego wiedzy dotyczącej rynku.

Pierwszym etapem projektu była analiza wielkości rynku. Korzystając z dostępnych danych statystycznych, raportów oraz wiedzy klienta, zespół CIVITTA przygotował wiarygodne szacunki wielkości oraz wartości rynku dla wybranych krajów.  Ze względu na stawiane przez UOKiK wymagania, obszar geograficzny analizowanego rynku obejmował terytorium kilku krajów, nie pokrywając się ściśle z granicami administracyjnymi. Wymagało to dodatkowej analizy regionalnej i uwzględnienia istotnych czynników wpływających na popyt na analizowany produkt.

Kolejnym etapem było oszacowanie łącznej wielkości i wartości sprzedaży klienta oraz firmy będącej celem planowanego przejęcia na analizowanym terytorium. Pozwoliło to obliczyć udziały rynkowe. Dodatkowo, analitycy CIVITTA sprawdzili, jaka jest wrażliwość tych oszacowań na możliwe zmiany parametrów analizy.

Dalsze etapy projektu miały na celu porównanie różnych perspektyw i scenariuszy, aby dokumentacja pokazywała – w sposób maksymalnie precyzyjny i niebudzący wątpliwości – udział rynkowy po planowanym przejęciu. W takim zadaniu ważne były nie tylko wyniki analiz, ale także precyzyjny opis sposobu pozyskania i źródeł danych, ich agregacji i analiz oraz końcowa interpretacja wyników. Było to istotnym wyzwaniem z powodu ograniczonego dostępu do danych i konieczności stosowania uproszczeń lub założeń, które przekładały się na mniej lub bardziej konserwatywne scenariusze.

Raport z analizy rynku podstawą do podjęcia dalszych kroków

Przedstawione w raporcie szacunki dały klientowi odpowiedź, jakie są szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na wniosek skierowany do UOKiK. Pozwoliło to zaplanować i podjąć dalsze kroki w tym zakresie. Opracowane wyniki mogły także zostać wykorzystane przy składaniu wniosku – jako raport opracowany przez niezależną firmę doradczą.

Analizy przygotowywane na potrzeby wniosków wymaganych przez urzędy różnią się znacząco od typowych analiz rynku. Ich głównym celem jest przygotowanie wyników odpornych na możliwe zastrzeżenia ze strony urzędów, stąd niezwykle istotna jest tu strona metodologiczna i analityczna, a także wskazywanie klientowi ewentualnych nieścisłości w jego dotychczasowych analizach.

Twoja firma planuje rozszerzenie swoich udziałów np. przez fuzję lub przejecie?  Porozmawiajmy, jak CIVITTA pomoże Ci lepiej przygotować się do planowanej transakcji dzięki profesjonalnej, bezstronnej analizie rynku!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ