mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Kredyt technologiczny – szansa na wsparcie dla MŚP

Już 23 marca rozpocznie się nabór wniosków w konkursie „Kredyt technologiczny” w ramach programu FENG. To kolejna edycja dobrze znanego przedsiębiorcom instrumentu wsparcia dla MŚP, które wdrażają innowacyjną technologię i w oparciu o nią uruchamiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług czy procesów. Nabór organizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i potrwa do 31 maja 2023 r.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu „Kredyt technologiczny”?

Przede wszystkim należy podkreślić, że planowana do wdrożenia technologia musi mieć właściwą formę i być gotowa do wdrożenia, co znaczy, że przed złożeniem wniosku prace badawczo-rozwojowe powinny być już zakończone. Technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, badań przemysłowych bądź też nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Zasady konkursu

Wsparcie w ramach konkursu zostanie przyznane w formie premii technologicznej, którą będzie dotacja przeznaczona na spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dotacji będzie wyliczana na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2021-2027 i będzie zależeć od wielkości przedsiębiorstwa, a także miejsca realizacji projektu. Oprócz tego przedsiębiorcy mogą również otrzymać wsparcie finansowe na usługi doradcze czy uzyskanie ochrony patentowej.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem nowej technologii, takie jak:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości,
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych,
  • raty spłaty kapitału środków trwałych,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
  • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

W tej edycji konkursu na przedsiębiorców czeka 587 mln PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 mln EUR. To dobra szansa na zdobycie dofinansowania dla firm, które chcą włączyć do oferty nowe lub istotnie ulepszone produkty, procesy czy usługi. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ