mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

„Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” – nowy program NFOŚiGW

Krokiem na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, którą wyznaczono na 2050 rok, jest obniżenie emisji CO2 o co najmniej 55% w perspektywie do 2030 roku. Jest to niemałe wyzwanie dla polskiej gospodarki i wszystkich przedsiębiorstw obecnie korzystających z węgla.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z dekarbonizacją przemysłu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił środki finansowe dostępne w ramach nowego programu priorytetowego pn. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

Program NFOŚiGW przewiduje wsparcie inwestycji dotyczącej budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem uzupełniającym inwestycji może być przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) lub magazyn energii, przy czym warunkiem udzielenia wsparcia w tym przypadku jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu.

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Należy zaznaczyć, że wyłączone ze wsparcia są instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania.

Nabór wniosków ruszył 1 czerwca i odbywa się w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. Nie warto jednak czekać z aplikacją o dotację czy pożyczkę do ostatniej chwili, ponieważ jak zaznacza NFOŚiGW, konkurs może zostać zakończony wcześniej, jeśli wyczerpane zostaną środki przeznaczone na ten cel. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ