mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Jakie projekty wesprze NCBR w ramach programu HYDROSTRATEG?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu HYDROSTRATEG, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Dofinansowanie w konkursie „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe związane z przygotowaniem wyników do zastosowania w praktyce. Warto podkreślić, że projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Zakres tematyczny konkursu w ramach programu HYDROSTRATEG obejmuje trzy poniższe obszary.

  • Woda w środowisku: bioróżnorodność / bioproduktywność – NCBR dofinansuje projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
  • Woda w mieście – w tym obszarze tematycznym chodzi o projekty związane z retencją w systemach kanalizacji ogólnospławnej oraz w sieciach kanalizacji deszczowej.
  • Żegluga śródlądowa – temat ten dotyczy projektów w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Nabór jest skierowany do konsorcjów. W ich skład mogą wchodzić przedsiębiorcy, jednostki naukowe, a także podmioty, które zastosują w praktyce rozwiązania będące wynikiem wspieranych projektów. Co istotne, partnerstwo powinno składać się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej, a jego liderem musi być jeden z tych dwóch podmiotów.

Całkowity budżet pierwszego konkursu w ramach HYDROSTRATEG wynosi 200 mln PLN, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 25 mln PLN, natomiast minimalna – 3 mln PLN. Wnioski będzie można składać od 18 lipca do 31 października 2022 r. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ