mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez NFOŚiGW

Czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne to tylko niektóre korzyści płynące z przyjętego przez Komisję Europejską Europejskiego Zielonego Ładu. Ta strategia stanowi odpowiedź UE na zmiany klimatyczne – Europejski Zielony Ład to pakiet wniosków ustawodawczych, które mają dostosować unijne polityki na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z rokiem 1990.

W Polsce jedną z instytucji wspierających resorty środowiska i energii w walce o poprawę jakości powietrza i rozwój OZE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców, oferowanymi właśnie przez NFOŚIGW.

INFRASTRUKTURA DO TANKOWANIA WODORU – konkurs, który przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru, wykorzystującej niskoemisyjny wodór, wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi
Termin: do 31 stycznia 2023 r.
Budżet: 29,9 mln PLN

AGROENERGIA – program mający na celu zwiększenie produkcji OZE w sektorze rolniczym (m.in. biogazownie rolnicze do 500 kW)
Termin: do 20 grudnia 2022 r.
Budżet: 74,5 mln PLN

KOGENERACJA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU – program wspierający inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej
Termin: do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji
Budżet: 200 mln PLN

KOGENERACJA DLA CIEPŁOWNICTWA – program wspierający inwestycje związane z budową lub/i przebudową jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej
Termin: do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji
Budżet: 300 mln PLN

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach programów oferowanych przez NFOŚIGW.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ