mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Innovation Fund – wielomilionowe dotacje na dekarbonizację przemysłu wciąż w zasięgu ręki

Od marca trwa nabór wniosków w ramach programu Innovation Fund. Fundusz ten przeznaczony jest dla przedsięwzięć mających na celu opracowanie i wdrożenie niskoemisyjnych technologii na wysokim poziomie gotowości technologicznej. W założeniu projekty mają przyczynić się do dekarbonizacji przemysłu i przybliżenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej.

Planowane do opracowania innowacje powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

  • bezpieczne dla środowiska technologie w branżach energochłonnych oraz produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne produkowane w tych sektorach,
  • wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla,
  • budowa i eksploatacja innowacyjnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne, publiczne, jak i ich konsorcja. Na realizację projektu można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji pokrywającej do 60% kosztów kwalifikowalnych. Obecnie do końca sierpnia 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć o nakładach poniżej 7,5 mln EUR (tzw. small-scale projects). Nabór dla projektów o większych nakładach (tzw. large-scale projects) planowany jest na nadchodzącą jesień.

Pozyskanie dofinansowania w ramach Innovation Fund warto rozważyć ze względu na szerokie plany UE dotyczące odejścia od produkcji samochodów o napędzie spalinowym do 2035 roku czy też w związku z ograniczaniem importu węglowodorów z Rosji. Kierunek polityki klimatycznej UE sprawia, że popyt na inwestycje i badania w sektorze niskoemisyjnych rozwiązań cały czas rośnie.

Za nami już kilka naborów w ramach Innovation Fund, co pozwoliło na zdobycie cennego know-how dotyczącego oczekiwań ekspertów oceniających aplikacje. Mamy duże doświadczenie w ubieganiu się o granty bezpośrednio z Komisji Europejskiej, dlatego wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z liderami naszego zespołu.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ