mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Granty rządowe w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”

Od kilkunastu lat przedsiębiorcy mogą korzystać z grantów rządowych w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Głównym celem programu jest wspieranie projektów inwestycyjnych, które są ukierunkowane na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

Jakie inwestycje mają szanse na pozyskanie dofinansowania w programie?

Do wsparcia w ramach programu kwalifikują się określone rodzaje inwestycji, w tym duże projekty o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, projekty innowacyjne, centra usług biznesowych czy centra usług badawczo-rozwojowych. Program przewiduje wsparcie inwestycji początkowej z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy lub kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Ponadto w przypadku oferowania przez przedsiębiorcę pracownikom szkoleń wysokość wsparcia może zostać zwiększona.

Czym jest inwstycja początkowa?

W świetle przepisów o pomocy publicznej poprzez inwestycję początkową należy rozumieć:

  • założenie nowego zakładu,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Dotacje dla przedsiębiorców

Na początku czerwca 2023 r. zaktualizowano program, a wprowadzona nowelizacja zapewnia m.in. łatwiejszy dostęp do grantów dla MŚP oraz obniżenie wymagań ze względu na wielkość firmy i lokalizację projektu. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem, a maksymalna intensywność wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji oraz ma ścisłe powiązanie z mapą pomocy regionalnej.

Jeżeli rozważacie Państwo ubieganie się o granty, zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy chętnie przybliżą szczegóły związane z programem i procesem aplikowania o dotację.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ