mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Fundusze Norweskie – innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

Otwarta została już druga edycja konkursu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich – Blue Growth”. Konkurs ten to okazja na pozyskanie środków dla przedsiębiorców opracowujących innowacyjne rozwiązania, wspierające zrównoważony rozwój obszarów wodnych, ze szczególnym naciskiem na ekologiczny wymiar przedsięwzięcia i promocję turystyki.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wprowadzać na rynek nowe produkty lub usługi oraz podnosić swoją konkurencyjność dzięki innowacyjnym procesom i technologiom. Firmy te muszą prowadzić działalność w obszarze wód śródlądowych lub morskich oraz ich bezpośredniego otoczenia. Nie mogą aplikować o wsparcie podmioty prowadzące działalność w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury. Zgłaszane projekty powinny zawierać komponent ekologiczny i przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego i jego bezpośredniego otoczenia.

Wsparcie będzie przeznaczone na projekty obejmujące rozwój obszarów nadmorskich i otoczenia wód śródlądowych, portów, przystani. Możliwe jest także prowadzenie w tym zakresie prac badawczo-rozwojowych i inwestycji mających na celu opracowanie nowych produktów i usług. Jeden podmiot może uzyskać maksymalnie do 2 mln euro dofinansowania do swojego projektu.

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje następujące wydatki:

  • zakup nowych środków trwałych,
  • roboty i materiały budowlane,
  • wartości niematerialne i prawne w formie licencji, patentów, know-how i innych praw własności intelektualnej,
  • usługi doradcze,
  • realizację prac rozwojowych,
  • usługi wsparcia innowacji (testowanie, znakowanie, certyfikacja),
  • koszty niezbędnych podróży zagranicznych,
  • dodatkowe koszty inwestycji związane z ochroną środowiska, podniesieniem poziomu efektywności energetycznej, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracją, recyklingiem,
  • koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych.

Celem Funduszy Norweskich jest promowanie współpracy polsko-norweskiej, a narzędziem do osiągnięcia tego celu są właśnie organizowane dla przedsiębiorstw konkursy. Jednym z kryteriów do spełnienia, które może przyczynić się do otrzymania dofinansowania, jest nawiązanie kooperacji z podmiotem z Norwegii.

W poprzedniej edycji konkursu zrealizowanych zostało wiele projektów wymiernie poprawiających stan infrastruktury nadwodnej i wywierających pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z przykładów jest realizacja projektu przystani portowej na terenie Wielkich Jezior na Mazurach. Przystań, zasilana energią pozyskiwaną z zainstalowanych na pomostach paneli fotowoltaicznych, może pomieścić 18 jednostek pływających, zapewniając im możliwość zatankowania, odbioru nieczystości, drobnych napraw i tym podobnych usług.

Jak wskazuje powyższy przykład, dofinansowanie może być przeznaczone na wszelkie pomysły – jedynym ograniczeniem jest konieczność powiązania projektu ze środowiskiem wodnym. Warunki konkursu dają beneficjentom szerokie możliwości realizacji inwestycji i badań nad nowymi produktami i usługami. Wachlarz możliwych do sfinansowania kosztów jest szeroki, dzięki czemu można zaprojektować różnego rodzaju przedsięwzięcia korzystne zarówno dla środowiska, biznesu, jak i lokalnych społeczności.

Wnioski w ramach konkursu można składać do 31 marca 2022 r. Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy dodatkowych informacji i wesprzemy w procedurze aplikacyjnej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ