mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

FEnIKS – kiedy ruszą pierwsze nabory dla przedsiębiorców?

Z końcem marca zaktualizowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Jak wynika z opublikowanego planu, pierwsze nabory dla przedsiębiorców planowane są w III kwartale 2023 r. w ramach priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności oraz FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FEnIKS jest największym krajowym programem inwestycyjnym w Unii Europejskiej, w ramach którego planowane jest przeznaczenie ponad 24 mld EUR na ochronę środowiska i klimatu, zachowanie różnorodności biologicznej, czystą energię i transport, podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Cel programu

FEnIKS otwiera nowe możliwości dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia szeroko rozumianego poziomu i jakości życia mieszkańców. Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  • obniżenie emisyjności gospodarki i jej transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku naturalnemu;
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o możliwie najniższym negatywnym wpływie na środowisko;
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej do 2030 r. i poprawę bezpieczeństwa transportu;
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Beneficjenci

Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli budynków mieszkalnych, państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zdrowia oraz instytucji kultury. Oferowane formy wsparcia w ramach programu obejmują dotacje, instrumenty finansowe oraz instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

FEnIKS to następca dobrze znanego przedsiębiorcom z poprzedniej perspektywy finansowej programu Infrastruktura i Środowisko. Niesie za sobą ogromne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, ale też rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe czy transport intermodalny. Już teraz wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Więcej informacji o programie TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ