mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator – czym jest i jakie są jego podstawowe założenia?

Agnieszka Majer
Senior Consultant
Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska

Coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców zaczynają cieszyć się projekty finansowane bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej. Jest to bardzo budujące, ponieważ innowacyjność polskich firm coraz częściej zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. Z tego względu dziś postanowiłam przedstawić najważniejsze informacje o instrumencie wsparcia EIC Accelerator – czym jest oraz jakie są jego podstawowe założenia. Zapraszam do lektury!

Czym jest EIC Accelerator?

EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit. Wsparcie skierowane jest do firm pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa.

Co ważne, jest to instrument skierowany do pojedynczych podmiotów z sektora MŚP, a nie konsorcjów, jak to jest w przypadku Horyzontu Europa. Spółki aplikujące o środki powinny wykazywać wysoki potencjał do wzrostu, mieć przełomowe rozwiązanie (technologię, produkt, usługę), które znajduje się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie oraz zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i/lub globalny. Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

Należy pamiętać, że o wsparcie w ramach EIC Accelerator firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum. Ponadto warunkiem, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5. poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – przeprowadzona weryfikacja technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

Rodzaje aplikacji

W ramach EIC Accelerator wyróżnia się dwa rodzaje aplikacji:

 • Accelerator Open: Nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2023 r. takimi wyzwaniami są:
 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services

Finansowanie

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:

1. grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln EUR – 70% kosztów kwalifikowalnych. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8.

 i/lub

2. komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln EUR, w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwoty. Finansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.

Czas trwania projektu może wynosić od 12 do 24 miesięcy. We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

Jak wygląda proces aplikowania o wsparcie?

Warto zwrócić uwagę, jak wygląda sam proces aplikowania o środki. Proces te został podzielony na etapy.

ETAP 1

Pierwszy etap obejmuje przygotowanie krótkiego wniosku (tzw. short application), w ramach którego należy przygotować:

 • formularz interaktywny (ok. 5-stronicowe podsumowanie),
 • pitch deck presentation (10 slajdów),
 • video pitch (3 minuty).

Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku oceny. Każdy ze złożonych wniosków otrzymuje ocenę GO lub NO GO.

W przypadku uzyskania oceny GO, czyli oceny pozytywnej, wnioskodawca zapraszany jest do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji w ramach etapu 2.

ETAP 2

Etap drugi obejmuje przygotowanie pełnego wniosku (tzw. full application).

Na tym etapie prac wnioskodawcy mogą skorzystać z usług Business Coacha, którego zadaniem jest konsultowanie zapisów wniosku oraz samego pomysłu na projekt. Z usług coacha można korzystać przez 3 dni.

Złożenie pełnego wniosku (full application) musi nastąpić przed jednym z czterech terminów (tzw. cut-off dates). W 2023 r. obowiązują cztery terminy naborów:

 • 11 stycznia 2023 (tylko w kategorii Accelerator Open)
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 4 października 2023

Ocena wniosku trwa ok. 6 tygodni. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony do kolejnego etapu.

ETAP 3

Trzeci etap to panel ekspertów. Odbywa się on w przeciągu 10-12 tygodniu od dnia zakończenia naboru full application. Jury składa się z 5-6 ekspertów. Są to osoby wyróżniające się doświadczeniem w danym sektorze, inwestorzy (banki, venture capital, aniołowie biznesu itp.) oraz eksperci zaangażowani w ekosystemy innowacji. Panel odbywa się w Brukseli albo online. Trwa maksymalnie 40 min i zawiera:

 • 10-minutową prezentację (pitch deck),
 • 30-minutową sesję pytań i odpowiedzi.

Co istotne, poza samym wsparciem finansowym na realizację projektu, beneficjentom EIC Accelerator przysługują również bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

W CIVITTA mamy szerokie doświadczenie w aplikowaniu o wsparcie bezpośrednio z Komisji Europejskiej, w tym w ramach instrumentu EIC Accelerator. Zachęcam do kontaktu z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ