mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Działanie „Współpraca” PROW – finansowanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym

Już 30 kwietnia Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków w działaniu M16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowego lub znacznie ulepszonego produktu w sektorze rolno-spożywczym bądź też nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.

Beneficjentami dofinansowania w naborze mogą być tzw. grupy operacyjne składające się z co najmniej dwóch podmiotów z następujących kategorii:

  • przedsiębiorcy,
  • rolnicy,
  • jednostki naukowe,
  • właściciele lasów,
  • podmioty świadczące usługi doradcze.

Należy przy tym podkreślić, że co najmniej jeden podmiot z grupy operacyjnej obligatoryjnie musi być rolnikiem. Grupa operacyjna może posiadać zdolność prawną (odrębna spółka) lub w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej (np. umowa spółki cywilnej lub umowa konsorcjum). Tym samym utworzenie grupy operacyjnej wymagane jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zakres wsparcia projektu może obejmować następujące po sobie fazy:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (finansowane są wynagrodzenia, odpisy amortyzacyjne aparatury służącej do prowadzenia prac B+R, zakup materiałów i surowców, zakup elementów i podzespołów służących do budowy instalacji pilotażowej) – wysokość wsparcia obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym trzeba zaznaczyć, że prace B+R nie są obowiązkowe;
  • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez zakup lub instalację nowych maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, realizacji prac budowlanych związanych z wdrożeniem opracowanej innowacji – wysokość wsparcia obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych.

Poza wyżej wskazanymi kosztami finansowane są również koszty ogólne związane m.in. z nadzorem inwestorskim, kierowaniem robotami budowlanymi, przygotowaniem dokumentacji technicznej (finansowane w wysokości 100%) oraz koszty bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej grupy operacyjnej.

Poziom wsparcia oferowany przez ARiMR jest bardzo atrakcyjny – w konkursie można pozyskać dotację w wysokości nawet do 6 mln PLN. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji na temat naboru oraz pomogą ocenić potencjał projektu w ubieganiu się o dofinansowanie.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ