mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wykorzystanie rejestrów publicznych w analizie konkurencji na rynku medycznym – na przykładzie diagnostyki obrazowej

Chcąc rozwijać się na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest sektor ochrony zdrowia, trzeba bardzo dobrze poznać sytuację rynkową. A jednym z kluczowych elementów badania rynku jest analiza konkurencji. To dzięki niej można zidentyfikować innych graczy, rozpoznać ich mocne i słabe strony, a na podstawie zdobytej wiedzy opracować strategię rozwoju, sprzedaży, marketingu czy politykę cenową.

W wypadku sektora ochrony zdrowia warto sięgnąć po powszechnie dostępne dane. Rejestry publiczne prezentujące dane z zakresu ochrony zdrowia pozwalają przeprowadzić wiele szczegółowych analiz dla dowolnej kategorii medycznej. Jednak przy analizowaniu danych pochodzących z tych źródeł należy być ostrożnym, gdyż dane te zwykle pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań lub formularzy przesyłanych przez podmioty i nie są poddawane odpowiednim procedurom weryfikacji.

Poniżej przedstawiamy przykładowe analizy dla segmentu diagnostyki obrazowej, a dokładniej dla pracowni rezonansu magnetycznego. Wskazujemy również, jakie dalsze kroki można zrealizować w celu uzyskania jak najdokładniejszego opisu otoczenia konkurencyjnego w tym segmencie rynku.

Liczba podmiotów

Dane pochodzące z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dość dobrze pokazują obecną strukturę rynku pracowni diagnostyki obrazowej. Aby poznać historyczne dynamiki wzrostu, należałoby jednak przeprowadzić dodatkową analizę. Jej celem byłaby klasyfikacja danych w obszarach, w których są braki. Klasyfikacja może zostać przeprowadzona na podstawie danych z innych źródeł lub z wykorzystaniem metod statystycznych. Tak opracowane dane pozwoliłyby poznać dokładne zmiany zachodzące w liczbie i strukturze poszczególnych typów pracowni medycznych, ich własności oraz obecności poszczególnych graczy na rynku. Znaczna część braków danych dotyczy podmiotów, które zakończyły już działalność, więc nie aktualizują wpisów w rejestrze. Spośród pracowni diagnostycznych działających w 2000 roku, ponad 30% nie jest zaklasyfikowana do żadnej specjalności.

Liczba pracowni diagnostyki obrazowej w Polsce według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (w tysiącach).

Dostępne dane pokazują, że pracownie rezonansu magnetycznego są w ostatnich latach najbardziej dynamicznie rosnącą kategorią w ramach diagnostyki obrazowej. Obecnie jest ich prawie 500 (stan na wrzesień 2019).

Liczba pracowni rezonansu magnetycznego w Polsce zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Struktura własnościowa rynku

Wśród pracowni rezonansu magnetycznego dominują te należące do podmiotów prywatnych. Dynamiczny wzrost liczby pracowni prywatnych trwa od 2008 roku.

Z powodu licznych braków, dane historyczne dotyczące struktury własności pracowni nie są jednak kompletne i trendy wynikające bezpośrednio z analizy tych danych mogą odbiegać od rzeczywistości. Dlatego należałoby przeanalizować te pracownie, dla których brakuje informacji i odpowiednio je zaklasyfikować.

Liczba pracowni rezonansu magnetycznego w Polsce według formy własności.

Główni gracze

Dane pochodzące z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pozwalają również zidentyfikować głównych graczy na rynku prywatnej służby zdrowia, w tym dla segmentu diagnostyki obrazowej.

Po 2000 roku w Polsce można zaobserwować rozwój czterech dużych sieci placówek diagnostycznych, które oferują badania rezonansu magnetycznego. Są to: Tomma, Affidea, Lux Med oraz Voxel.

Do prawidłowego odtworzenia historycznych danych konieczna jest dodatkowa analiza mająca na celu identyfikację zduplikowanych pracowni. Duplikowanie informacji może mieć miejsce, gdy sieć ma zarejestrowanych kilka osobnych spółek, a każda z nich zamieszcza w rejestrze te same pracownie. Przykładem takiej sytuacji jest Affidea i Voxel przed 2011 rokiem. Spadek liczby pracowni w przypadku obu tych sieci w 2012 roku jest w rzeczywistości wynikiem ujednolicenia zapisów w rejestrze.

Liczba pracowni rezonansu magnetycznego należąca do czterech największych sieci prywatnych (według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą).

Sprzęt medyczny

Innym źródłem danych, z którego można skorzystać podczas analizy konkurencji na rynku ochrony zdrowia jest Rejestr Wyrobów Medycznych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. Zwiera on informacje o sprzęcie będącym na wyposażeniu placówek medycznych. Nie wszystkie placówki są jednak objęte rejestrem, więc może on służyć raczej do opisu ogólnych charakterystyk rynku niż do analizy wybranych podmiotów.

Analizując zawarte w rejestrze dane, można poznać strukturę wieku obecnych zasobów sprzętowych oraz głównych producentów. Dodatkowa analiza pozwoliłaby uzyskać dokładniejszą charakterystykę używanego sprzętu, obejmującą konkretne używane modele oraz ich parametry.

Dostępne dane pokazują, że ponad połowa urządzeń rezonansu magnetycznego działających w Polsce powstała w 2011 roku lub wcześniej. Główni ich dostawcy to Siemens, General Electric oraz Philips.

Liczba aparatów rezonansu magnetycznego według daty produkcji (na podstawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia).

Liczba aparatów rezonansu magnetycznego w Polsce według producenta (na podstawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia).

Dane uzupełniające analizę konkurencji na rynku medycznym

Wskazane powyżej przykłady skupiają się na danych dostępnych w rejestrach publicznych oraz na analizie konkurencji. Aby uzyskać pełniejszy wgląd w otoczenie rynkowe, warto byłoby pokusić się o dodatkowe analizy. W wypadku pracowni rezonansu magnetycznego mogłyby to być analizy dotyczące kontraktów NFZ, kolejek czy przetargów na zakup sprzętu.

***

Szukasz wiarygodnych danych na temat rynku medycznego, ale nie posiadasz doświadczenia lub zasobów, aby wykonać odpowiednie badanie rynku i rzetelną analizę danych?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mogą zaproponować optymalne i dopasowane do indywidualnych potrzeb podejście do badania oraz analizy rynku. Nasze rekomendacje bazujemy na aktualnych danych oraz wieloletniej specjalizacji w badaniach i doradztwie dla branży medycznej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ