mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Centralny System Teleinformatyczny 2021 – czy nowe narzędzie informatyczne ułatwi obsługę projektów?

Ada Dudkiewicz
Senior Consultant
Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 instytucje będą korzystać z nowych narzędzi informatycznych do kontaktu i obsługi beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych. Na architekturę nowego systemu pod nazwą Centralny System Teleinformatyczny 2021 składają się poniżej wskazane aplikacje. Zachęcamy do zapoznania się z krótką charakterystyką każdej z nich.

Beneficjenci

Aplikacje udostępnione dla beneficjentów:

 • SZT2021 (System zarządzania tożsamością)
 • Administracja (dla beneficjentów będzie nosiła nazwę – SZOOP)
 • WOD2021 (Wniosek o dofinansowanie)
 • e-KONTROLE (w ograniczonym zakresie)
 • Baza konkurencyjności 2021 (BK2021)
 • SL2021 Projekty (SL2021)
 • Skaner

Instytucje

Aplikacje udostępnione tylko dla instytucji:

 • Kontrole krzyżowe
 • System Monitorujący EFS
 • System raportujący 2021
 • SL2021 Certyfikacja

Centralny System Teleinformatyczny 2021

Na początku należy wspomnieć, że dostęp do całego Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 będzie możliwy po zalogowaniu poprzez platformę SZT2021. W pierwszym kroku należy założyć konto w tej aplikacji, podając swoje dane. Następnie zostanie przeprowadzona weryfikacja tożsamości. Po jej pozytywnym wyniku osoba uzyska dostęp do wszystkich modułów wchodzących w skład CST2021 przeznaczonych dla beneficjentów.

Administracja

To aplikacja dotycząca zarządzania, a także pracy nad programami operacyjnymi i szczegółowymi opisami osi priorytetowych oraz głównymi danymi, które są z nimi związane. Dla użytkowników zewnętrznych (tj. beneficjentów i osób zainteresowanych dokumentacją projektową posiadających konto w CST2021) ta aplikacja będzie funkcjonować pod nazwą SZOOP i będzie bazą wiedzy, dającą dostęp m.in. do elektronicznych wersji SZOOP.

WOD2021

WOD2021 jest to generator wniosków o dofinansowanie na poziomie centralnym. Na obecnym etapie korzystanie z niego jest fakultatywne i część z instytucji zadeklarowała, że będzie kontynuować stosowanie swoich dotychczasowych platform.

e-Kontrole

Narzędzie to ma służyć automatyzacji i informatyzacji procesu kontroli. Dzięki niemu komunikacja pomiędzy organami kontrolującymi a kontrolowanym będzie odbywała się wyłącznie za pośrednictwem dokumentów elektronicznych. W tym systemie będą również umieszczane wyniki przeprowadzonych kontroli. Ponadto, dla osób posiadających konto w Centralnym Systemie Teleinformatycznym będzie istniała możliwość zapoznania się z wynikami kontroli nie tylko w odniesieniu do własnych projektów, ale także innych, co można potraktować jako pewnego rodzaju bazę wiedzy w tym obszarze.

Baza konkurencyjności 2021

Jest to internetowa baza zawierająca zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Dla beneficjentów realizujących projekty w nowej perspektywie jest to jedyne narzędzie i sposób do komunikacji, w tym składania ofert pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. Na obecnym etapie platforma pozostaje bez zmian.

SL2021 Projekty

Ten moduł zbiera informacje o projektach, takie jak ich krótki opis czy budżet. Co istotne dla beneficjentów – to właśnie w tej aplikacji będzie znajdował się system rozliczania projektów i przez nią będą składane wnioski o płatność.

Skaner

Skaner to narzędzie, którego głównym celem jest zagregowanie publicznych danych dla podmiotów i osób fizycznych umieszczonych w różnych rejestrach, takich jak CEIDG, KRS, CRBR. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje rozbudowę systemu o rejestry zagraniczne, rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości (np. rejestr karny) oraz rejestr VAT (celem weryfikacji, czy podmiot jest płatnikiem VAT, czy jest czynny, czy ma zawieszoną działalność, czy regularnie rozlicza podatek itd.). W ten sposób publiczne, oficjalne dane dotyczące podmiotów zaangażowanych w realizację projektów unijnych zostaną zebrane w jednym miejscu. Wyszukiwanie będzie możliwe poprzez następujące dane: w przypadku podmiotów – nazwa, NIP, KRS, natomiast osób – imię, nazwisko, PESEL. Dodatkowo system będzie umożliwiał połączenie tych danych z danymi z realizowanych wcześniej projektów z poprzedniej perspektywy finansowej czy udzielonych zamówień. Ministerstwo dąży do takiej rozbudowy narzędzia, aby Skaner mógł zastąpić wywiadownie gospodarcze. Resort podkreśla, że jego użycie będzie pomocne zarówno przy weryfikacji konfliktu interesów oraz powiązań pomiędzy jednostkami i osobami fizycznymi, jak i podczas przeprowadzania kontroli krzyżowych. Ta aplikacja ma również wspierać instytucje przy sprawdzaniu statusu przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie. Co więcej, Skaner będzie przydatny przy badaniu powiązań przy realizacji zamówień realizowanych w ramach PZP, jak i w ramach zasady konkurencyjności. Warto zaznaczyć, że Skaner będzie gromadził dane historyczne (do 5 lat wstecz), co pozwoli na prześledzenie zmian, np. przy weryfikacji statusu przedsiębiorstwa na etapie aplikowania o środki czy podpisywania umowy o dofinansowanie. Warto również dodać, że podobny system o nazwie Arachne istnieje na poziomie ogólnoeuropejskim i jest stosowany przez Komisję Europejską.

Kontrole krzyżowe

Jest to aplikacja, która poprzez wykorzystanie algorytmów AI będzie wspierać kontrolujących w porównywaniu danych i znajdywaniu zbieżności w przekazanych informacjach i złożonych dokumentach. Dotychczas taka praca była wykonywana ręcznie przez pracowników instytucji. Obecnie pracownicy będą mogli się skupić na pogłębionej analizie dokumentów, które wskaże sztuczna inteligencja. Aplikacja będzie obsługiwać projekty realizowane w dwóch perspektywach – na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. W tym miejscu warto podkreślić, że dla nowej perspektywy w przepisach zrezygnowano z cenzury czasowej, co skutkuje tym, że tak długo jak informacje widnieją w systemie, będą weryfikowane pod kątem podwójnego finansowania. Dotychczas kontrole obejmowały dokumenty i działania obejmujące 7 lat dla MŚP i 10 lat dla dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo, trwają prace nad opracowaniem modułu pod roboczą nazwą Antyplagiator. Jego przeznaczeniem jest znajdywanie projektów o zbliżonej tematyce, celach i wskaźnikach. W ten sposób instytucja chce zapobiegać przyznawaniu finansowego wsparcia projektom, które dążą do osiągnięcia tych samych celów i uzyskaniu dwa razy dofinansowania na zbliżone rodzajowo prace.

System Monitorujący EFS

Jest to aplikacja ukierunkowana na monitorowanie fizycznych uczestników projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, np. uczestników szkoleń, staży, praktyk, wyjazdów zagranicznych itd.

System raportujący (SR2021)

To aplikacja, do której dostęp będą posiadali tylko pracownicy instytucji. Jej głównym celem jest analiza danych z pozostałych elementów systemu i generowanie raportów na potrzeby wewnętrzne instytucji.

SL2014 Certyfikacja

Ten moduł jest przeznaczony do obsługi przepływów finansowych pomiędzy państwem członkowskim a Komisją Europejską.

Wprowadzony Centralny System Teleinformatyczny 2021 stanowi nowość – jest to kompleksowe narzędzie, które do tej pory nie było używane przez polskie instytucje. Wydaje się, że CST2021 powinien być też ułatwieniem dla beneficjentów, którzy w jednym miejscu będą mieli dostęp do wszystkich modułów niezbędnych przy realizacji projektu unijnego i nie będą musieli zakładać kilku osobnych kont na różnych platformach. Jednak jednocześnie jego zaleta, czyli skupienie wszystkich ważnych narzędzi w jednym systemie, może okazać się również jego największą wadą. W sytuacji problemów technicznych lub prac serwisowych beneficjenci będą pozbawieni jakiejkolwiek formy obsługi projektów, co w momencie zwiększonej informatyzacji oraz konieczności przestrzegania terminów może powodować duże trudności w zarządzaniu projektem, wykonywaniu pracy z nim związanej czy przepływie informacji. System ten jest już wykorzystywany przez ministerstwo przy obsłudze projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ